Metody ustalania wielkości funduszu premiowego

wrz 1, 2016 by

1220300-pracaŚrodki finansowe, które będą przeznaczone na premie, powinny być zabezpieczone funduszem premiowym. Są dwie metody wyznaczania wielkości tego funduszu. Obydwie posiadają zarówno zalety jak i wady. Jedna z nich to metoda określania minimalnej stopy zysku. Polega ona na tym, że zostaje określony minimalny poziom zysku, po którego osiągnięciu tworzy się fundusz premiowy i przeznacza na niego określony % z tego zysku. Druga metoda to metoda jakościowa polegająca na tym, że rada dyrektorów za każdym razem określa wysokość funduszu biorąc pod uwagę kilka czynników. Czynniki te to między innymi wysokość osiągniętego zysku, poziom ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacja względem konkurencji, przewidywane perspektywy rozwoju firmy, nowe projekty, przewidywane problemy z nabywaniem zleceń itd.

Dzisiejszy biznes musi liczyć się z dynamiką rynku, która też wpływa na dynamikę zmian zysków firm. W przypadku drugiej metody ustalania wysokości funduszu premiowego, dyrektorzy są w stanie reagować elastycznie na sytuację firmy w kontekście chociażby przyszłości. Wiedząc, że firmę czeka chwilowy zastój i brak propozycji- dyrektorzy mogą ustalić nieco mniejszą ilość pieniędzy na fundusz. Tak samo w przypadku perspektywy nowych, dochodowych projektów, rada dyrektorów może wyznaczyć większą sumę na fundusz w celu większej motywacji większej ilości pracowników, co spowoduje większe efekty ich pracy w nowych projektach.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Co to jest zwolnienie grupowe?

wrz 1, 2016 by

images-34Zwolnienie grupowe ma miejsce wtedy gdy przyczyny nie wynikają ze strony pracowników, pracodawca zatrudnia minimum 20 osób, zwolnienia sa dokonanie w okresie nie przekraczającym 30 dni i spełnia pewne kryteria pod względem ilości pracowników, którzy są zwolnieni. W przypadku firmy, która zatrudnia mniej niż 100 pracowników, zwolnienie dotyczy minimum 10 osób. W firmie zatrudniającej od 100 lecz nie więcej jak 300 pracowników, zwolnienie dotyczyć musi minimum 10% pracowników. Natomiast w firmie gdzie pracuje od 300 ludzi, zwolnienie by było określone mianem grupowego musi dotyczyć co najmniej 30 pracowników. Jeśli w ciągu roku od zwolnienia pracownik zwolniony w trybie grupowym zgłosi chęć powrotu do pracy, to w sytuacji przyjmowania jakichkolwiek osób do pracy (z tej samej grupy zawodowej) , pracodawca ma obowiązek przyjęcia takie właśnie osoby.

Nie jest możliwe przyjmowanie nowych pracowników w ciągu 15 miesięcy od zwolnień grupowych, chyba że są to pracownicy znajdujący się na liście osób zwolnionych. Zwolnienia grupowe są trudną sytuacją nie tylko dla pracowników zwolnionych ale i dla pracodawcy i pracowników, którzy pozostają w firmie. Pracodawca po pierwsze musi zdecydować kogo zwalnia, po drugie mniejsza ilość pracowników oznacza mniejszą efektywność pracy firmy. Dodatkowo w przypadku osób, które pozostają dochodzą obawy o dalsze zwolnienia grupowe. Ponadto zwolnienia grupowe często mają swoje konsekwencje emocjonalne dla pracodawców, którym niełatwo pogodzić się z myślą, że pozostawia bez środków do życia swoich pracowników, którym niejednokrotnie trudno o znalezienie innej pracy.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Jakie pracownik ma uprawnienia?

wrz 1, 2016 by

images-35Pracodawca powinien zwracać uwagę na uprawnienia pracownika, których nie może mu zabrać i powinien je bezproblemowo spełniać. Pierwszym uprawnieniem jest prawo do wynagrodzenia, które powinno być wypłacane terminowo oraz zgodnie z podpisaną umową (jeśli chodzi o wysokość lub sposób wypłaty). Kolejnym prawem pracownika jest prawo do wypoczynku. Pracownik nie może przepracować więcej niż 42 godziny tygodniowo (biorąc pod uwagę 3 miesiące a więc jeśli przepracuje więcej w pewnym miesiącu, w następnym musi przepracować mniej, by średnia przepracowanego czasu nie przekraczała tych 42 godzin).

Dziennie doba pracownicza nie powinna przekraczać 8 godzin. Aczkolwiek pracodawca może wydłużyć czas pracy do 12 godzin (kierowcy do 10h). Pierwsze dwie godziny nadgodzin powinny być płacone o 50% więcej, a kolejne 3 godziny już o 100% więcej niż normalne. Niestety te nadwyżki płacowe nie dotyczą pracowników na stanowiskach kierowniczych. Stałe wydłużenie czasu pracy może dodatkowo dotyczyć tylko służb ratujących życie itd. np służby zdrowia, ochrony mienia lub służb naprawiających usterki. Pracownik zwolniony natychmiastowo z jego winy zachowuje prawo do urlopu w tym okresie. Pracownik ma prawo dodatkowo do urlopu, którego długość jest określona przez odpowiednie rozporządzenia. Kolejnym prawem jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do świadczeń socjalnych oraz świadectwa pracy.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Jakie ma pracodawca obowiązki wobec pracownika?

wrz 1, 2016 by

pobrane-33Istnieje szereg obowiązków jakie ma do spełnienia pracodawca wobec pracownika. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Dodatkowo musi zaspokajać potrzeby socjalne pracownika. Pracodawca powinien stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceniania pracowników w zakresie wyników ich pracy. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej pracy osób zatrudnionych w firmie. W momencie zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany udzielić szczegółowych informacji na temat obowiązków pracownika, sposobu ich wykonywania oraz uprawnień osoby zatrudnionej.

Dobry pracodawca pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom, co jest i dla niego opłacalne, ponieważ pracownik wykwalifikowany jest cenniejszy. Troska o prawidłowość w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi a także o pozytywną atmosferę w miejscu pracy jest kolejnym obowiązkiem pracodawcy. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematyczne szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy, za ich brak odpowiada pracodawca. Jak widać pakiet obowiązków pracodawcy jest dosyć szeroki, dochodzą do nich jeszcze drobne obowiązki i zobowiązania pracodawcy. Jednakże tylko poprzez 100% wypełnianie tych obowiązków pracodawca może utrzymać swóją firmę jako miejsce pracy w należytym porządku.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników

wrz 1, 2016 by

images-36Aby biznes przynosił duże zyski, kadra pracownicza musi być na wysokim poziomie. W dobie gdzie na każdym kroku czyha konkurencja, wskaźnik migracji pracowników pomiędzy firmami jest na bardzo wysokim poziomie. Jak więc zatrzymać dobrego specjalistę? Jak zbudować w nim poczucie iż firma w której pracuje docenia jego możliwości i działania? Jak zmotywować go do twórczej pracy, w której wykorzysta wszystkie swoje umiejętności i możliwości? Poprzez system motywacyjny. Bardzo popularny jest system motywacji finansowej, np. w postaci różnorakich premii pieniężnych. Jest jednak wiele możliwości premiowania nie przez pieniądze a przez różne bonusy, nagrody i inne udogodnienia. Aby zachęcić pracownika do pracy właśnie w naszej firmie, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem (pensją) firmy bardzo często proponują służbowy samochód, telefon (z pewnym limitem, który można wykorzystać bez względu czy chodzi o kontakty w ramach pracy czy w ramach prywatnego życia) , służbowe komputery (których można używać do celów prywatnych w domu) itp.

Można także wprowadzać nagrody motywacyjne. Nagradzać możemy za wszystko, za dodatkowe zaangażowanie w projekt, za udane transakcje, za pozyskiwanie każdego kolejnego klienta, za powodzenie w projekcie, za osiągnięcie wszystkich określonych celów. Nagrody powinny być dostosowane do osobistych predyspozycji i potrzeb pracowników. Pracodawca powinien znać dobrze swoich pracowników, wiedzieć o nich na tyle by skutecznie ich nagradzać. Aby system motywowania poprzez nagrody był skuteczny należy także pamiętać o jawnym ustaleniu zasad i sposobów nagradzania, co uchroni zespół pracowników od zazdrości i konfliktów wynikających z gratyfikacji. Ważne jest też aby każdy dobry pracownik dostawał czasem nagrodę a nie tylko w kółko ci sami.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Mobbing

wrz 1, 2016 by

pobrane-34Profesjonalny przedsiębiorca stara się aby jego pracownicy byli sprawiedliwie traktowani, zgodnie z wszelkimi przepisami związanymi z kodeksem pracy i innymi pokrewnymi rozporządzeniami. Ważne jest także to aby pracownicy dobrze czuli się w swoim miejscu pracy. Pracownik, który źle się czuje w swojej pracy, jest pracownikiem mniej efektywnym. Traktowanie pracowników także odnosi szczególną rolę i wpływa w znacznym stopniu na jakość pracy. Niestety w niektórych firmach w celu iluzyjnego zmotywowania pracowników, traktuje się ich w sposób niewłaściwy, który jest regulowany przez przepisy prawne.

Ściśle powiązanym z zagadnieniem złego traktowania pracowników jest pojęcie mobbingu. Mobing jest to niesłuszne traktowanie pracownika oparte na psychicznym dręczeniu, przywłaszczaniu sobie jego zasług, nieuzasadnionym zwalnianiu dyscyplinarnym, nakładaniu zbyt wielu obowiązków, bezpodstawnym krytykowaniu działań. Mobbing przeważnie stosowany jest wobec jednostki, rzadziej wobec całej grupy. Powoduje on u pracownika wycofanie się z grupy, poczucie bezsilności, ogromny stres i załamanie psychiczne. „Tolerowaniu” przez pracowników mobbingu sprzyja trudna sytuacja na rynku pracy, obawa przed zwolnieniem i brakiem dochodów. Wynika on najczęściej ze złej woli przełożonych. Prawo polskie przewiduje konsekwencje dla osób stosujących mobbing. Dodatkowo istnieje Krajowe Stworzyszenie Antymobbingowe, które posiada oddziały w wielu miastach Polski, gdzie mogą szukać pomocy osoby wobec których mobbing jest stosowany. W obecnych czasach coraz głośniej mówi się o obowiązku należytego traktowania pracownika co też wywiera presję na środowiska pracy i zmniejsza odsetek przypadków gdzie pracownik jest gnębiony przez przełożonych.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika

wrz 1, 2016 by

images-37Aby pracodawca mógł zwolnić bez wypowiedzenia pracownika, nie wystarczy, że pracownik nie wykona swoich obowiązków pracowniczych. Poza naruszeniem obowiązków pracowników musi być spełniony warunek ich ciężkości. Obowiązki pracowników wynikają z kodeksu pracy, przepisów prawa wewnętrznego pracodawcy, oraz umowy o pracę jaką pracownik podpisze. Pracodawca musi pamiętać, że nie może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z powodu naruszenia obowiązków, których nie ma zapisanych w jego karcie obowiązków stanowiska pracy. Czym zatem jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? Jest to umyślne niedopełnienie ich bądź wynik rażącego niedbalstwa pracownika. Aby móc zwolnić pracownika dyscyplinarnie, pracodawca musi to zrobić przed upływem miesiąca od dotarcia informacji o zajściu do pracodawcy.

Po upływie miesiąca powód ten może uzasadniać jedynie zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę. Przed podjęciem kroku zwolnienia dyscyplinarnego należy jasno określić powody z jakich zostało zastosowane i wykazać zgodność z ustalonymi wcześniej obowiązkami pracownika, które nie zostały wykonane. Należy także określić stopień zagrożenia dla interesu pracodawcy wynikający z naruszenia obowiązku pracowniczego bądź działanie na szkodę firmy. Jeśli chodzi o pracownika będącego członkiem związków zawodowych, należy być uważnym. Trzeba przed podjęciem decyzji zasięgnąć uwagi reprezentanta związków zawodowych w zakładzie pracy. Związki mają 3 dni na to by podważyć słuszność decyzji, licząc od dnia wpłynięcia do związków pisma o zamierzonym zwolnieniu dyscyplinarnym i przyczynach. Przy zwolnieniu dyscyplinarnym należy zachować ostrożność ponieważ pracownik, który zostanie niesłusznie zwolniony w trybie dyscyplinarnym, może oddać sprawę do sądu i wnieść pozew o wysokie odszkodowanie.

read more

Related Posts

Tags

Share This